top of page

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Obsah a účel dokumentu

1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.zkreality.cz, našimi klienty a zájemci o naše služby. 

2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno. 

3. Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a při zpracování osobních údajů nejen podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ale nakládání s osobními údaji přizpůsobujeme i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. 

4. Jen pro úplnost uvádíme, že předpokládáme, že veškeré údaje, které nám sami poskytnete, jsou údaji pravdivými a aktuálními a že v případě, kdy dojde v tomto směru ke změně, budete nás o ní bez zbytečného prodlení informovat, abychom i my mohli zjednat nápravu.


II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat

RODINNÍ MAKLÉŘI Jičín s.r.o., IČ: 089 94 510, sídlo Choteč 39, PSČ 507 81, (dále jen „Správce“), jsme zapsaní v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 45455

kontaktní e-mail: info@zkreality.cz, kontaktní telefon: +420 608 554 151
naše webové stránky: www.zkreality.cz
naše kancelář: Havlíčkova 177, 506 01 Jičín


III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme? 

Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, uvedením údajů do zřízeného uživatelského účtu na našem webu, poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. zejména v souvislosti se zprostředkováním  nákupu nebo prodeje nebo pronájmu či podnájmu nemovitých věcí), při osobním kontaktu (včetně údajů předaných při prohlídkách nemovitostí), telefonicky, písemně, e-mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu Skype, FB messenger, WhatsApp). 
Zpracováváme i údaje, které sami zveřejníte na internetu a zejména na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram).
Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem. 

Osobní údaje, které zpracováváme: 
Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, věk, rodné číslo, IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mail, vzdělání, IP adresu, cookies, informace o objednaných službách, informace o tom, jaké služby jsme vám poskytli, váš rodinný stav, pohlaví, údaje o nemovitých věcech, jejichž prodej vám zprostředkováváme (ve spojení s dalšími údaji). 

Zpracování cookies
Na našich webových stránkách používáme následující typy souborů cookies, abychom viděli, jak s naším webem pracujete. Nastavení cookies můžete upravit na kterékoliv stránce našeho webu.
•    Essential Cookies - Tyto soubory cookies umožňují základní funkce, jako je zabezpečení, ověření identity a správa sítě. Tyto soubory cookies nelze zakázat.
•    Marketing Cookies - Tyto soubory cookies se používají ke sledování účinnosti reklamy za účelem poskytování relevantnějších služeb a poskytování adekvátních reklam, které odpovídají vašim zájmům.
•    Functional Cookies - Tyto soubory cookies shromažďují jednotlivé uživatelské volby s cílem poskytnout návštěvníkovi lepší a přizpůsobenější interakci s webem.
•    Analytics Cookies - Tyto soubory cookies nám pomáhají porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s našimi webovými stránkami, odhalovat chyby a poskytovat lepší celkovou analýzu.

Prvky sociálních sítí, aplikace třetích stran a odkazy na jiné webové stránky
Na našich webových stránkách se můžete setkat s odkazy na jiné webové stránky prostřednictvím:
•    prvků sociálních sítí - např. Facebook Like tlačítka, tlačítka pro sdílení na sociálních sítích jako je Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn aj. 
•    webových náhledů - např. Google Maps, Mapy, Youtube, Matterport, ViarLive aj.
Upozorňujeme, že tyto prvky, aplikace a webové stránky nejsou spravovány naší společností, která tak není odpovědná za případné zpracování osobních údajů výše uvedenými provozovateli (správci) těchto prvků, aplikací nebo webových stránek, na které odkazují, ani za jejich funkčnost a případné škody, které by jimi mohly být způsobeny.


IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?

A. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností
Abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu a dodat vám vámi objednané služby a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: 

1.    Vaše jméno a příjmení, titul,
2.    adresa trvalého pobytu,
3.    datum narození, rodné číslo, identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
4.    pohlaví, státní občanství, rodinný stav, 
5.    telefonní číslo,
6.    e-mailová adresa,
7.    údaje z občanského průkazu, případně jiného dokladu totožnosti.

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Takovou povinností může být například příprava kupní smlouvy na zprostředkovávanou nemovitost. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané. Může jít např. i o smlouvu uzavřenou ústně, po telefonu nebo vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a naším potvrzením takové objednávky. 
K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.  

B. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů
Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví a daňového práva a povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřením proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML zákon“), zpracováváme dále vyjma běžných osobních údajů následující údaje: 
1.    údaj o tom zdali klient je, nebo není politicky exponovaná osoba
2.    nabývací tituly ke zprostředkovávaným nemovitostem
3.    zdroje finančních prostředků použitých na pořízení nemovitostí, jejichž prodej vám zprostředkováváme, případně původ majetku
Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají. 

C. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby
Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:
- Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.
- Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat tyto osobní údaje našich klientů: jméno, příjmení, e-mail. V našich obchodních sděleních upřednostňujeme kvalitu před kvantitou, tj. četnost našich obchodních sdělení přizpůsobujeme tak, abychom vás informovali přiměřeně často zejména o důležitých událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Zpracování vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@zkreality.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení, popřípadě použít přímý odkaz pro odhlášení.

D. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu
Pokud nám udělíte svůj souhlas, budeme zpracovávat vaše osobní údaje k zasílání nabídky našich realitních služeb. Váš souhlas budeme k tomuto zpracování potřebovat v případě, že nejste našim klientem. Před tím, než nám váš souhlas udělíte, budeme vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na vámi vznesené dotazy nebo vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na vámi vznesené dotazy.


V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám
Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:
1.    externím poskytovatelům právních služeb (advokátní kancelář), notáři;
2.    bance za účelem vyřízení úvěru kupujícího a vyhotovení zástavních smluv; 
3.    zpracovatelům, kteří nám poskytují účetní, serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou našimi obchodními partnery;

Výše uvedení poskytovatelé služeb jsou oprávnění zpracovávat osobní údaje pouze tehdy, je-li to nezbytné při poskytování služeb naší společnosti. Zpracování vašich osobních údajů se může také uskutečnit v zemích mimo EU/EHP, pokud je to nezbytné k poskytnutí odpovědi. Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).


VI. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

A. Právo na přístup k osobním údajům 
Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování. 

B. Právo na opravu osobních údajů
Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. 

C. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)
V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

D. Právo na omezení zpracování    
V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

E. Právo na přenositelnost údajů
Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné máte právo požadovat přímo předání jinému správci. 

F. Právo vznést námitku
V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz 


V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu info@zkreality.cz

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.zkreality.cz/ochrana-osobnich-udaju

Toto znění je účinné od 1.1.2022
 

bottom of page