top of page
  • Obrázek autoraLenka Záveská

Daň z nabytí nemovitých věcí definitivně zrušena

Aktualizováno: 12. 1. 2021

Daň z nabytí nemovitých věcí byla s konečnou platností zrušena. Zákon podepsal prezident a dne 25. 9. 2020 vyšel ve Sbírce zákonů jako zák. č. 386/2020 Sb.KONEČNÁ PODOBA NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZMĚN:


1. Zrušení zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

Vládní návrh zákona ruší daň z nabytí nemovitých věcí, a to se zpětným účinkem. Daň již nezaplatí nikdo, komu byl proveden vklad na katastr v prosinci 2019 a později.


Zrušení daně se tedy vztahuje na všechny, kterým Katastrální úřad zapsal změnu vlastnictví (tzn. byl proveden vklad) k 1.12.2019 a později.


2. Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Konkrétně se změní lhůta pro osvobození od daně z příjmu při prodeji nemovitosti (tzv. "časový test"). Dosud byl osvobozený příjem z prodeje nemovitosti, pokud lhůta od nabytí nemovitosti a jejího prodeje přesáhla 5 let, nově bude tato lhůta 10 let. Podle přechodného ustanovení se bude tato nová lhůta vztahovat na prodej nemovitosti nabyté od 1.1.2021.


Osvobozen příjem zůstane, pokud ho poplatník použije na obstarání vlastní bytové potřeby. Bytová potřeba a její obstarání je nově specifikována v novém § 4b - celý text viz níže.


3. Změna uplatnění odpočtu úroků z úvěrů

Možnost uplatňovat si po roce 2021 odpočty úroků pro nově uzavřené smlouvy o úvěru na bydlení jako nezdanitelné části základu daně zůstává ponechána. Pouze se pro nové úvěry na bydlení obstarané od 1. ledna 2022 snižuje limit odpočtů z původních 300 000 Kč na 150 000 Kč. Na bytové potřeby obstarané před tímto datem se bude nadále aplikovat limit 300 000 Kč, a to včetně pozdějšího refinancování.Časté dotazy:


Dotaz:

"Nejsme si jisti, jestli se zrušení daně z nabytí týká i nás?"


Rozhodným datem pro určení toho, jestli se na vás zrušení vztahuje, se bude odvíjet od provedení zápisu, nikoliv od podpisu kupní smlouvy ani jejího vložení na katastru. Důležité je datum provedení zápisu vkladu v části E ve Vyrozumění o provedení vkladu nebo na listu vlastnictví.

Pokud bude daň z nabytí zrušena, nezaplatí ji už nikdo, komu byl zápis do katastru proveden od 1.12.2019 (informaci naleznete ve Vyrozumění o provedení vkladu nebo na listu vlastnictví.
Příklad situace, kdy se na vás bude zrušení daně vztahovat.

Pokud ani jeden dokument nemůžete najít, podívejte se do online aplikace katastru, kde

si můžete za úplatu stáhnout příslušný list vlastnictví nebo vyhledat číslo řízení, pod kterým byl vklad do katastru proveden, po rozkliknutí detailu čísla řízení tam potřebnou informaci naleznete jako datum "provedení vkladu".

Nesmíte mít v této kolonce datum před 1.12.2019, pak máte vyhráno.

Dotaz:

"Daň jsme již uhradili a spadáme do lhůty pro vrácení přeplatku. Musíme podávat žádost o vrácení daně?"


Finanční úřad bohužel nebude přeplatek na dani vracet automaticky. O vrácení přeplatku na dani z nabytí nemovitých věcí je nutné požádat na samostatném dokumentu. Vzor žádosti a pokyny k jejímu podání najdete přímo na stránce finanční správy zde.
Máte otázky?

Volejte nám nebo napište, rádi poradíme.

Lenka a Petr Záveských

608 554 151, info@zkreality.cz


§ 4b zákona č. 586/1992 Sb. (znění od 1.1.2021) Bytová potřeba 1) Bytovou potřebou se pro účely daní z příjmů rozumí a) výstavba bytového domu, rodinného domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a změna stavby, b) úplatné nabytí pozemku 1. za předpokladu, že na pozemku bude zahájena výstavba bytové potřeby podle písmene a) do 4 let od okamžiku nabytí pozemku, nebo 2. v souvislosti s pořízením bytové potřeby uvedené v písmenu c), c) úplatné nabytí 1. bytového domu, 2. rodinného domu, 3. rozestavěné stavby bytového domu nebo rodinného domu, 4. jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, d) splacení vkladu právnické osobě jejím členem za účelem získání práva nájmu nebo jiného užívání bytu nebo rodinného domu, e) údržba a změna stavby bytového domu, rodinného domu, bytu v nájmu nebo v užívání nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, f) vypořádání společného jmění manželů nebo vypořádání spoludědiců v případě, že předmětem vypořádání je úhrada podílu spojeného se získáním jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, rodinného domu nebo bytového domu, g) úhrada za převod podílu v obchodní korporaci jejím členem uskutečněná v souvislosti s převodem práva nájmu nebo jiného užívání bytu, h) splacení úvěru nebo zápůjčky použitých poplatníkem na financování bytových potřeb uvedených v písmenech a) až g), pokud jsou splněny podmínky pro tyto bytové potřeby.

2) Osvobození příjmu, které je podmíněné vynaložením z tohoto příjmu získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby, se použije, oznámí-li poplatník správci daně získání těchto prostředků do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém k jejich získání došlo.

3) Učiní-li poplatník správci daně oznámení podle odstavce 2, je podmínka pro osvobození příjmu spočívající v použití získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby splněna, pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob a) použije tyto prostředky na obstarání vlastní bytové potřeby do konce zdaňovacího období bezprostředně následujícího po zdaňovacím období, ve kterém poplatník tyto prostředky získal, nebo b) použil částku odpovídající získaným prostředkům na obstarání vlastní bytové potřeby před jejich získáním, nejdříve však ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím zdaňovacímu období, ve kterém poplatník tyto prostředky získal.

4) Nedojde-li ke splnění podmínky pro osvobození příjmu spočívající v použití získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby, je tento příjem příjmem podle § 10 ve zdaňovacím období bezprostředně následujícím po zdaňovacím období, ve kterém poplatník prostředky získal.

5) Nedojde-li v případě bytové potřeby uvedené v odstavci 1 písm. b) bodu 1 k zahájení výstavby, je tento příjem příjmem podle § 10 ve zdaňovacím období, ve kterém marně uplynula lhůta pro zahájení výstavby; pozbyde-li poplatník pozemek před uplynutím lhůty pro zahájení výstavby, je tento příjem příjmem podle § 10 ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník tento pozemek pozbyl.


Zdroj: Abes, MFCRNejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page