Vyhledat
 • Lenka Záveská

Daň z nemovitých věcí v roce 2021 a prodloužený termín pro podání

Termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí je 1.2.2021 a jsou povinni ho podat zejména všichni, kdo v r. 2020 nabyli do vlastnictví nemovitost (pozemek, stavbu, bytovou jednotku). Letos je však finanční úřad benevolentnější s ohledem na probíhající pandemii a daňové přiznání je možné bez sankcí podat nejpozději do 1.4.2021.

formulář daňového přiznání pro daň z nemovitých věcí

"V případě, že z důvodu dopadů pandemie viru SARS-CoV-2 (nemoc, karanténa) nemůžete podat daňové přiznání do 1. února, tak jej můžete podat později, aniž by vám vznikla pokuta za opožděné podání daňového tvrzení. Rozhodnutím o prominutí příslušenství daně byla vzhledem k současné pandemii prominuta pokuta za opožděné podání daňového přiznání či dílčího daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021, za podmínky, že k podání daňového přiznání dojde nejpozději dne 1. 4. 2021". Podrobnosti naleznete na stránkách finanční správy.


Na koho se povinnost podat přiznání vztahuje


Daňové přiznání podává ten, kdo je vlastníkem nemovitosti k 1.1.2021.

 • Pozn.: Poplatník, který podával daňové přiznání v uplynulých letech, a nezměnily se u něj skutečnosti rozhodné pro stanovení daně (např. provedení přístavby, demolice, změna druhu nebo výměry pozemku aj.) daňové přiznání již nepodává.

Daňové přiznání se podává místně příslušnému správci daně - tím je ten finanční úřad, v jehož obvodu územní působnosti se vaše nemovitost nachází. Přiznáváte-li více nemovitostí v působnosti různých finančních úřadů, podává se daňové přiznání u každého z nich samostatně.

 • Pozn.: Za nemovitost v SJM nebo v podílovém spoluvlastnictví může podat daňové přiznání pouze jeden z manželů nebo spoluvlastníků a ten také uhradí příslušnou daň za celou nemovitost).

Formulář daňového přiznání lze stáhnout na webu finanční správy nebo vyplnit interaktivně s možností odeslat přímo prostřednictvím datové schránky na daňovém portálu.

 • Pozn.: Poplatník, který má aktivní datovou schránku, je povinen podat daňové přiznání jejím prostřednictvím. Pokuta za porušení této povinnosti a podání na papírovém formuláři je 2.000 Kč.


Do kdy je čas na úhradu daně? 


Daň je splatná 31.5., ale pokud je daň vyšší než 5.000 Kč, je možné ji rozložit do dvou stejných splátek, 1. splátka se musí uhradit do 31.5., 2. splátka do 30.11. (s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb, kde je splatnost k 31.8. a k 30.11.).


Daň nižší než 30 Kč se nehradí, s výjimkou daně za spoluvlastnický podíl na pozemcích, ze kterých se daň předepisuje vždy, a je vždy v minimální výši 50 Kč (i kdyby při výpočtu vycházela nižší). 



Jak daň zaplatím?


Máte celkem 3 možnosti:


 1. Daň je možné hradit prostřednictvím SIPO. Aby tímto způsobem mohl poplatník uhradit daň už za r. 2020, musí doručit tiskopis Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO na příslušný finanční úřad do 1.2.2021.

 2. Finanční úřad zasílá složenku s údaji pro zaplacení daně na adresu poplatníka nebo do datové schránky, má-li ji poplatník zřízenou.

 3. Poplatník, který nemá datovou schránku, může požádat  o zaslání informací o platbě e-mailem. Písemnou žádost musí doručit do 15.3.2021 na příslušný finanční úřad. Žádost je ke stažení ZDE.



Prodal jsem v roce 2020 nemovitost, jak se odhlásím z povinnosti platit daň?


Jsou 2 varianty, podle toho, jestli poplatník prodal vše, co v daném kraji vlastnil, nebo mu ještě něco zůstalo:


 1. Dílčí daňové přiznání jsou povinni podat ti, kdo v r. 2020 nemovitost prodali, ale v daném kraji (působnost krajského finančního úřadu) jim ještě nějaká nemovitost zbyla.

 2. Ti prodávající, kteří v r. 2020 prodali a už v daném kraji žádnou nemovitost nevlastní, jsou povinni tuto skutečnost oznámit místně příslušnému finančnímu úřadu. Učiníte tak volnou formou, formulář pro oznámení není předepsán. Doporučuji nechat si podání potvrdit, pokud řešíte tuto věc osobně na podatelně FÚ. Nebo zašlete tuto informaci finančnímu úřadu poštou.



Co se stane, když nestihnu podat nebo zaplatit přiznání k dani z nemovitostí včas?

 • Penále za opožděné podání daňového přiznání běží od šestého pracovního dne od uplynutí lhůty (letos lze díky pandemii bez sankce podat ještě 1.4.) a činí 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení. Pokuta se nepředepíše, pokud nepřekročí 200 Kč.

 • Den úhrady je ten, kdy dostane příslušný finanční úřad peníze na účet. Není-li uhrazeno, od 5. dne po dni splatnosti (31.5. nebo 30.11.), nabíhá poplatníkovi úrok z prodlení, který odpovídá výši dvoutýdenní repo sazby stanovené ČNB, zvýšené o 14 procentních bodů. Nepřesáhne-li 200 Kč, úrok z prodlení se opět nehradí.


Kolik zaplatím na dani z nemovitostí?


Pro vyměření daně z nemovitých věcí neexistuje jednotný výpočet, záleží na typu nemovitosti (dům, byt, pozemek), druhu pozemku (orná půda, trvalý travní porost atp.), výměře a na výši koeficientu, který se u jednotlivých obcí liší. Nemusíte se ale bát, že platba daně z nemovitých věcí vás zruinuje. V porovnání s daní z nabytí nemovitých věcí se pohybujeme běžně "jen" v řádech stovek až tisíců korun za jeden celek nemovitostí v jednom katastru (uvažuji zde průměrný byt nebo dům se zahradou v okrese Jičín).


Máte dotazy? Neváhejte kontaktovat, ráda pomohu.

Poradí Vám i na Vám příslušném finančním úřadě - obvykle pracovníci bez problému zodpovídají dotazy i telefonicky.


Autor: Mgr. Lenka Záveská Köstingerová

Jsem realitní makléřka v Jičíně. S prodejem nemovitostí pomáhám klientům již od roku 2012.


Máte dotazy ohledně realitní problematiky? Kontaktujte .


Telefon: 724 458 774

E-mail: zaveska@zkreality.cz

www.lenkazaveskakostingerova.cz







Zdroj: ABES, Finanční správa

867 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše